REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

"Wsparcie na starcie"

 

┬ž 1

Informacje og├│lne

1.    Definicje:
a)┬á┬á┬á Projektodawca/Beneficjent/Realizator projektu ÔÇô ┼ü├│dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta┼écenia Praktycznego/Miasto ┼ü├│d┼║.
b)┬á┬á┬á Instytucja Po┼Ťrednicz─ůca ÔÇô Urz─ůd Marsza┼ékowski Wojew├│dztwa ┼ü├│dzkiego.
c)┬á┬á┬á Beneficjent Ostateczny/Uczestnik projektu ÔÇô osoba zakwalifikowana do udzia┼éu w projekcie zgodnie z zasadami okre┼Ťlonymi w niniejszym regulaminie, bezpo┼Ťrednio korzystaj─ůca ze wsparcia w ramach projektu.
2.┬á┬á┬á Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki uczestnictwa w projekcie ÔÇ×Wsparcie na starcieÔÇŁ.
3.┬á┬á┬á Projekt jest wsp├│┼éfinansowany ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego ÔÇô Priorytet IX ÔÇ×Rozw├│j wykszta┼écenia i kompetencji w regionachÔÇŁ, Dzia┼éanie 9.1 ÔÇ×Wyr├│wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako┼Ťci us┼éug edukacyjnych ┼Ťwiadczonych w systemie o┼ŤwiatyÔÇŁ. Podzia┼éanie 9.1.2 ÔÇ×Wyr├│wnywanie szans edukacyjnych┬á uczni├│w z grup o utrudnionym dost─Öpie do edukacji oraz zmniejszenie r├│┼╝nic w jako┼Ťci us┼éug edukacyjnychÔÇŁ Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki.
4.┬á┬á┬á Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. ÔÇô 31.03.2012 r.
5.┬á┬á┬á U┼╝yte w niniejszym regulaminie poj─Öcia, oznaczaj─ů:
a)┬á┬á┬á Projekt ÔÇô projekt ÔÇ×Wsparcie na starcieÔÇŁ.
b)┬á┬á┬á Strona internetowa projektu ÔÇô www.wsparcienastarcie.wckp.lodz.pl
c)┬á┬á┬á Biuro projektu ÔÇô siedziba ┼ü├│dzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta┼écenia Praktycznego, ul. Kopci┼äskiego 29, pok. 101, 90-142 ┼ü├│d┼║.

┬ž 2

Cel projektu

1.┬á┬á┬á Celem g┼é├│wnym projektu jest osi─ůgni─Öcie przez 360 uczni├│w i uczennic nowych umiej─Ötno┼Ťci dokonywania ┼Ťwiadomych wybor├│w dotycz─ůcych dalszej ┼Ťcie┼╝ki edukacyjnej i zawodowej w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2012 r.
Cele szczegółowe projektu:
a)┬á┬á┬á udoskonalenie┬á umiej─Ötno┼Ťci rozpoznawania w┼éasnych zainteresowa┼ä, predyspozycji
b)┬á┬á┬á udoskonalenie┬á umiej─Ötno┼Ťci analizowania aktualnych potrzeb rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na zawody, osi─ůgania wiedzy w zakresie mo┼╝liwo┼Ťci kszta┼écenia si─Ö w zawodach deficytowych, rozpoznawania ┼Ťwiata zawod├│w, zada┼ä zawodowych i kwalifikacji zawodowych
c)┬á┬á┬á udoskonalenie umiej─Ötno┼Ťci pozyskiwania, selekcjonowania i analizowania wiedzy z zakresu orientacji zawodowej za pomoc─ů technik informacyjnych
d)┬á┬á┬á zdobycie umiej─Ötno┼Ťci wsp├│┼étworzenia przy pomocy doradcy zawodowego Indywidualnego Planu Dzia┼éania.
2.    W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl 20 godzin szkoleń dla 360 uczniów
i uczennic. Tematyka obejmuje zasad─Ö r├│wno┼Ťci szans i p┼éci oraz modu┼éy:
a)    Poznaj samego siebie
b)    Rola pracy w życiu człowieka
c)    Potrzeby rynku pracy
d)    Baza informacyjna dla poradnictwa zawodowego
e)    Planer kariery edukacyjnej i zawodowej
3.┬á┬á┬á Uczestnicy projektu b─Öd─ů r├│wnie┼╝ obj─Öci indywidualn─ů rozmow─ů doradcz─ů (150 godzin na ca┼éy projekt) przeprowadzon─ů przez doradc├│w zawodowych ┼üCDNiKP w O┼Ťrodku Doradztwa Zawodowego.
4.    Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic Publicznego Gimnazjum nr: 10, 14, 20, 22 i 33 w Łodzi.

┬ž 3

Uczestnicy projektu

1.┬á┬á┬á Grup─ů docelow─ů projektu b─Ödzie 360 uczni├│w┬á w.w. Gimnazj├│w obj─Ötych programem doradczym (55% stanowi─ů ch┼éopcy i 45% dziewcz─Öta). Oferta skierowana jest do grup m┼éodzie┼╝y defaworyzowanej, zagro┼╝onej wykluczeniem spo┼éecznym i wszechstronnie uzdolnionej zgodnie z zasad─ů r├│wnych szans i p┼éci. Rekrutacji uczni├│w dokonaj─ů pedagodzy szkolni i wychowawcy podczas wywiadu bezpo┼Ťredniego.
2.┬á┬á┬á┬á W ka┼╝dej szkole powstan─ů docelowo grupy szkoleniowe licz─ůce po 12 os├│b. ┼ü─ůcznie powstanie 30 takich grup. Liczba grup uzale┼╝niona b─Ödzie proporcjonalnie od liczby uczni├│w w danej szkole w stosunku do potencjalnej og├│lnej liczby uczni├│w mog─ůcych bra─ç udzia┼é w projekcie.

┬ž 4

Zasady rekrutacji uczestnik├│w projektu

1.┬á┬á┬á Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasad─ů r├│wno┼Ťci szans kobiet i m─Ö┼╝czyzn w projektach PO KL oraz wska┼║nikami ilo┼Ťciowymi, kt├│re zosta┼éy okre┼Ťlone we wniosku o dofinansowanie projektu.
2.    Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie i dostarczenie do Biura projektu lub Szkolnego Trenera formularza zgłoszeniowego podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.
3.    Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej projektu.
4.    Oceny złożonych dokumentów dokonuje Komisja rekrutacyjna.
5.    Komisja rekrutacyjna kwalifikuje uczestników projektu zgodnie z zasadami rekrutacji zawartymi w projekcie.
6.┬á┬á┬á Komisja rekrutacyjna przygotuje list─Ö os├│b zakwalifikowanych do projektu, a tak┼╝e list─Ö rezerwow─ů.
7.┬á┬á┬á O zakwalifikowaniu do projektu uczniowie zostan─ů powiadomieni przez Szkolnego Trenera.

┬ž 5

Zasady organizacji pracy uczestnik├│w projektu

1.┬á┬á┬á Terminy i godziny zaj─Ö─ç ustalane s─ů przez szkolnego trenera┬á projektu i dost─Öpne dla uczestnik├│w na stronie internetowej projektu, po zalogowaniu si─Ö do systemu.
2.┬á┬á┬á Uczestnicy projektu bior─ůcy udzia┼é w warsztatach w ramach projektu (zgodnie z deklaracj─ů w formularzu zg┼éoszeniowym) mog─ů wzi─ů─ç udzia┼é w konsultacjach indywidualnych z doradc─ů zawodowym po wcze┼Ťniejszym zapisaniu si─Ö na nie przez stron─Ö internetow─ů projektu.
3.┬á┬á┬á Warsztaty w ramach projektu prowadzone s─ů cyklicznie, w okresie od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r.
4.    Realizator projektu nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu na warsztaty oraz konsultacje indywidualne prowadzone w ramach projektu.
5.    Każdy z uczestników projektu otrzyma materiały dydaktyczne (podręcznik,  materiały pomocnicze oraz dostęp do platformy e-learningowej).
6.┬á┬á┬á Warunkiem uko┼äczenia warsztat├│w i otrzymania certyfikatu b─Ödzie frekwencja powy┼╝ej 80%, oraz przyst─ůpienie do testu ko┼äcowego.
7.┬á┬á┬á Uczestnik warsztat├│w zobowi─ůzany jest do potwierdzania swojej obecno┼Ťci na zaj─Öciach na li┼Ťcie obecno┼Ťci.
8.┬á┬á┬á Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecno┼Ťci uczestnika spowodowane chorob─ů lub wa┼╝nymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga z┼éo┼╝enia pisemnego o┼Ťwiadczenia o przyczynach nieobecno┼Ťci.
9.┬á┬á┬á Uczestnik zobowi─ůzany jest do aktywnego uczestnictwa w warsztatach oraz z┼éo┼╝enia ankiety ewaluacyjnej na pocz─ůtku i ko┼äcu kursu.


┬ž 6

Zasady rezygnacji uczestnictwa w projekcie

1.┬á┬á┬á Realizator projektu zastrzega sobie prawo skre┼Ťlenia uczestnika z listy, w przypadku nie stosowania si─Ö do zasad niniejszego regulaminu.
2.    W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie list rezerwowych uczestników.
3.┬á┬á┬á W przypadku rezygnacji danej osoby z uczestnictwa w projekcie, nale┼╝y poinformowa─ç o tym Biuro projektu w przeci─ůgu 14 dni od stwierdzenia zdarzenia.

┬ž 7

Postanowienia końcowe

1.┬á┬á┬á Uczestnik wyra┼╝a zgod─Ö na mo┼╝liwo┼Ť─ç nieodp┼éatnego wykorzystania przez Realizatora projektu (w czasie realizacji projektu oraz w okresie po nim nast─Öpuj─ůcym) swojego wizerunku lub nagrania, w celu monitorowania, kontroli i ewaluowania projektu oraz do cel├│w promocyjnych (informacje prasowe, strona internetowa projektu, inne publikacje) pod warunkiem, ┼╝e fotografia/nagranie zosta┼éo wykonane w trakcie trwania projektu. Uczestnik, kt├│ry nie wyrazi takiej zgody, ma obowi─ůzek powiadomi─ç o tym Biuro projektu podczas wykonywania zdj─Ö─ç/realizacji nagra┼ä.
2.┬á┬á┬á Powy┼╝szy regulamin obowi─ůzuje przez ca┼éy okres realizacji projektu.
3.┬á┬á┬á Uczestnik projektu zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö z tre┼Ťci─ů regulaminu oraz stosowania si─Ö do niego.
4.    Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej projektu.